Kompletní pravidla fotosoutěže "ÚSMĚV S DVĚSTĚJEDENÁCTKOU"

I. Obecná ustanovení

1. Fotosoutěž „ÚSMĚV S DVĚSTĚJEDENÁCTKOU“ (dále také jen "soutěž") je určena amatérským fotografům.
2. Organizátorem soutěže je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2577/ 178, PSČ 130 00 (díle jen ZP MV ČR).

3. Účastníkem soutěže se může stát každá osoba, která je účastna na veřejném zdravotním pojištění ve smyslu § 2 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění a akceptuje pravidla soutěže a splní podmínky vyplývající z pravidel soutěže. Výhercem soutěže se může stát pouze soutěžící, který je k 30. 9. 2016 pojištěncem ZP MV ČR nebo do tohoto termínu podal závaznou přihlášku k veřejnému zdravotnímu pojištění u ZP MV ČR.

4. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo sám vytvoří a zašle níže stanoveným způsobem jednu fotografii na téma „ÚSMĚV S DVĚSTĚJEDENÁCTKOU“. Úkolem je vytvořit a zaslat fotografii, na které se budete usmívat, ukážete nám rukama, že jste „NAŠI“ („dvěstějedenáctku“) a pořídíte ji na nějakém zajímavém místě.

5. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci ZP MV ČR.
6. ZP MV ČR si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit.
7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
8. Ve sporných případech si ZP MV ČR vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
9. Do hodnocení soutěže bude zařazen každý účastník, který splní pravidla této soutěže. ZP MV ČR je však oprávněna vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které:
a) budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený účel užití fotografie,
b) budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
c) by mohly poškodit pověst či dobré jméno ZP MV ČR,
d) již byly užívány (zejména rozšiřováním či sdělováním veřejnosti),
e) k nimž by nemohla ZP MV ČR získat licenci předpokládanou v těchto podmínkách,
f) u nichž by bylo podezření, že by k nim nemohla ZP MV ČR získat licenci předpokládanou v těchto podmínkách,
g) které budou v rozporu s těmito pravidly,
h) které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.

II. Základní mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat od 18. července do 30. září 2016. Úkolem soutěžících je vytvořit fotografii na téma „ÚSMĚV S DVĚSTĚJEDENÁCTKOU“.

2. Ze všech zaslaných fotografií vybere  porota v čele s generálním ředitelem ZP MV ČR autory pěti nejlepších a nejzajímavějších snímků, kteří budou oceněni cenami.

3. Fotografie v jakékoliv podobě nevracíme.

4. ZP MV ČR si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže snímky, které jsou výrazně nekvalitní.

 

III. Předání výher

1. Vítěze kontaktuje ZP MV ČR prostřednictvím e-mailu.
2. Ceny vítězům předá ZP MV ČR po předchozí dohodě v sídle ZP MV ČR. Pokud si vítěz výhru osobně nevyzvedne do 21 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace o výhře, výhra propadá.
3. Vítězi mladšímu 18 let bude výhra předána pouze po písemném souhlasu jeho zákonného zástupce, který musí obsahovat souhlas zákonného zástupce s udělením licence podle těchto podmínek.

 

IV. Ostatní ujednání

1. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že:
a) je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní,
b) zveřejněním fotografie na stránkách www.zjv.cz nebo na www.zpmvcr.cz nevznikne ZP MV ČR žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
c) zveřejněním fotografie na stránkách www.zjv.cz nebo na www.zpmvcr.cz nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
d) veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.
2. Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje ZP MV ČR bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití fotografie je ZP MV ČR oprávněna užít fotografii vcelku nebo její část, nejen v její původní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je ZP MV ČR oprávněna dílo (fotografii) upravovat a jinak měnit.
3. Okamžikem přihlášení do soutěže účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane vítězem soutěže, byly jeho jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či části obce) použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace společnosti ZP MV ČR, jejích produktů nebo propagace či sdělování výsledků soutěže (vždy však pouze pokud bude zároveň zmíněna samotná soutěž) a to zejména zveřejněním na stránkách www.zjv.cz nebo na www.zpmvcr.cz a event. v ostatních médiích (tisk). Zároveň účastník soutěže souhlasí s tím, že v souvislosti se soutěží mohou být pořízeny a ve výše uvedeném rozsahu zveřejněny také jeho podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy.
4. Okamžikem přihlášení do soutěže účastník uděluje ZP MV ČR a partnerovi soutěže ERGO pojišťovna a.s. svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů společností ZP MV ČR, pro účely této soutěže a dále pro obchodní a marketingové účely společnosti ZP MV ČR. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník soutěže na dobu neurčitou. Účastník má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů, jakož i další práva dle ustanovení §21 zák. č. 101/2000 Sb.
5. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje oběma shora uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Zdraví jako vášeň na Facebooku