Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v postavení poskytovatele zdravotních služeb

Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne So, 04/01/2023 - 00:00

 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) tímto jako správce osobních údajů poskytuje informaci o tom, jakým způsobem zpracovává osobní údaje za účelem tvorby členství v sekci Zdravé rodičovství na webové stránce www.zdravijakovasen.cz

Správce má povinnost zpracovávat osobní údaje vždy na základě alespoň jednoho právního titulu, který je uveden v čl. 6 odst. 1 GDPR. Pokud by tak nečinil, jednalo by se o nezákonné zpracování osobních údajů, neboť zajištění právního titulu zpracování je základní předpoklad pro možnost osobní údaje zpracovávat 


1) KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem osobních údajů je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 471 14 304 (dále jen „správce“). Správce zpracovává Vaše osobní údaje jak automatizovaně ve svých systémech, tak i neautomatizovaným způsobem, avšak nedochází při tom k profilování ani automatizovanému rozhodování. 

2) JAK MŮŽETE SPRÁVCE KONTAKTOVAT?
Správce je možné kontaktovat v jeho klientských centrech, jejichž seznam je uveden na webové stránce https://www.zpmvcr.cz/pracoviste. Správce je možné kontaktovat rovněž prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na výše uvedené adrese nebo též prostřednictvím elektronické pošty na gdpr@zpmvcr.cz či prostřednictvím datové schránky ID: 9swaix3.

3) MÁ SPRÁVCE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Pověřence pro ochranu osobních údajů pro správce vykonává společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADESTVÍ, a. s., se sídlem Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 258 84 646. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na poverenecZPMVCR@fsc-ov.cz

4) PROČ SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Správce zpracovává Vaše osobní údaje proto, aby mohl zajistit přístup do sekce Zdravé rodičovství svým pojištěncům, kteří za tím účelem provedou registraci. Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kdy správce se zavazuje zdarma poskytnout těm fyzickým osobám, které jsou jeho pojištěnci a registrují se, přístup do sekce Zdravé rodičovství. 

5) JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?
Za výše uvedeným účelem správce zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.

6) ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?
Správce zpracovává osobní údaje svých pojištěnců, kteří se registrují do sekce Zdravé rodičovství na webu www.zdravijakovasen.cz

7) JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE POŘIZOVÁNY?
Osobní údaje jsou zpracovány v systémech správce automatizovaně a jsou získávány přímo od subjektu údajů při registraci. 

8) KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE PŘEDÁVÁNY?
Osobní údaje správce nepředává žádné třetí straně. 

9) JAK DLOUHO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?
Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k uvedenému účelu, tj. po dobu trvání registrace do sekce Zdravé rodičovství. 

10) ODKUD SPRÁVCE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKAL?
Pro uvedený účel získal správce osobní údaje přímo od Vás, a to v souvislosti s Vaší registrací do sekce Zdravé rodičovství. 

11) JAKÁ MÁM JAKO SUBJEKT ÚDAJŮ PRÁVA?

  • a)    právo požadovat přístup k osobním údajům – každý subjekt údajů může u správce žádat přístup ke svým osobním údajům, a to v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 15 GDPR;
  • b)    právo na opravu – každý subjekt údajů má právo žádat u správce opravu svých osobních údajů, a to na základě čl. 16 GDPR;
  • c)    právo na výmaz – subjekt údajů má právo žádat správce o výmaz svých osobních údajů, a to za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR;
  • d)    omezení zpracování – každý subjekt údajů má právo obrátit se na správce a za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR žádat o omezení zpracování svých osobních údajů;
  • e)    přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat od správce osobní údaje, které se ho týkají, a to v případě, že je zpracování založeno na souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR], nebo na smlouvě [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] a provádí se automatizovaně; toto právo se však neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (k tomu viz čl. 20 GDPR);
  • f)    podání stížnosti – každý subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu; v České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n; dozorový orgán má povinnost informovat stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku (čl. 77 GDPR), 

a to každé tři měsíce (čl. 78 odst. 2 GDPR), v opačném případě má subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu.
 

Aktuálně