Přejít k hlavnímu obsahu

Pravidla soutěže o 3 knihy Suchej únor

Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne Út, 02/16/2021 - 06:26

 

Pravidla soutěže

1.    Organizátorem soutěže „o 3 knihy Suchej únor“ (dále jen “soutěž”) je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ: 47114304, se sídlem Praha 3, Vinohradská 2577/ 178, zapsaná ve obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7216 (dále jen „ZP MV ČR“ nebo „organizátor“). 

2.    Zajišťovatelem technického servisu jsou společnosti Corporate Publishing s.r.o., se sídlem U Golfu 565, Praha 10, IČO 27885453, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124139 a Fragile media s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČO 28212797, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133003 (dále jen „zajišťovatelé“).  

3.    Soutěž bude probíhat v termínu od 17. února 2021 do 28. února 2021 včetně na území České republiky a může se jí zúčastnit každá fyzická osoba ve věku od 13 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

4.    Pro účast v soutěži je nutné, aby byl soutěžící fanouškem FCB stránky https://www.facebook.com/zdravijakovasen (dále je “stránka FCB”).

5.    Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že soutěžící nebo jeho zákonný zástupce umístí pod příslušný soutěžní příspěvek na stránce FCB autentický komentář ve formě odpovědi na otázku: Kolik kapitol a kolik stránek má kniha Suchej únor? Další podmínkou je připojení originálního komentáře s kým sušíte nebo kdo by sušit měl a proč, a to nejpozději do 23.59 hodin dne 28. února 2021. Počet soutěžních komentářů z jednoho profilu není omezen.

6.    Po ukončení soutěže budou do 10. března 2021 vylosovány společnou porotou organizátora a zajišťovatelů soutěže tři vítězné příspěvků splňující podmínky této soutěže.

7.    Výhrou se rozumí jedna kniha Suchej únor.

8.    Výherce bude nejpozději dne 10. března 2021 oznámen na stránce FCB https://www.facebook.com/zdravijakovasen.

9.    Výherce, resp. jeho zákonný zástupce soutěže je povinen na výzvu zajišťovatele poskytnout neveřejně (formou zprávy na FCB) jméno, příjmení a poštovní adresu, pro zaslání výhry – knihy, a to do 5 pracovních dnů od této výzvy, jinak nárok na výhru tohoto výherce zaniká. Organizátor má v takovémto případě právo vybrat náhradního výherce a kontaktovat jej stejným způsobem. Pokud ani náhradní výherce neposkytne kontaktní údaje pro zaslání výhry za obdobných podmínek, nárok na tuto konkrétní výhru zaniká.

10.    Zajišťovatel je oprávněn požadovat po výherci prokázání splnění podmínek této soutěže.

11.    Nepřevezme-li výherce výhru, nebo pokud výherce výhru odmítne nebo se jí vzdá, nárok výherce na výhru zaniká.

12.    Organizátor si vymezuje právo vyloučit ze soutěže nevhodné či vulgární příspěvky, zejména pak takové, které jsou zjevně způsobilé působit újmu třetím osobám. 

13.    Soutěžící, resp. zákonní zástupci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než která jsou uvedená v těchto pravidlech.

14.    Z účasti v soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a zajišťovatele i jejich rodinní příslušníci. V případě, že se výhercem stane takováto osoba, výhra není platná a nelze jí předat.

15.    Organizátor neodpovídá za vady výhry ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhře či za ztrátu výhry během poštovní přepravy. Výherci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor.

16.    Organizátor si vyhrazuje právo tato pravidla, jakož i popis soutěže, po dobu trvání soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu. Tato změna nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

17.    Organizátor si vyhrazuje právo soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit.

18.    Z účasti na soutěži může být rozhodnutím organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato pravidla, či která v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na soutěži vyloučen i výherce.

19.    Soutěžící publikací soutěžního komentáře potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně přečetl, a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat.

20.    Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce, odesláním soutěžního komentáře potvrzuje, že je informován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), že osobní údaje z jeho veřejného profilu budou organizátorem (jako správcem) a zajišťovatelem soutěže (jako zpracovatelem na základě vzájemně uzavřené zpracovatelské smlouvy se správcem) zpracovány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, a to po dobu trvání soutěže a dále po dobu nezbytnou pro vyhodnocení a předání cen vítězům soutěže, nejdéle do 30. 04. 2021, kdy budou zpracovávané údaje zlikvidovány, pokud soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce neudělí souhlas k dalšímu zpracování. 

21.    Osobní údaje zpracovávané dle odst. 20 těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného rozhodování a nejsou předávány do jiných zemí.

22.    Soutěžící, jehož osobní údaje pro účely vyhodnocení soutěže organizátor a zajišťovatel zpracovávají, má následující práva:
          •    právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
          •    právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů;
          •    právo na odvolání případně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;
          •    právo na výmaz osobních údajů;
          •    právo na omezení zpracování osobních údajů;
          •    právo požádat o výpis zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe či jiného správce (právo na přenositelnost údajů);
          •    právo vznést námitku proti zpracování;
          •    právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

23.    Pro jakoukoli komunikaci týkající se zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici e-mailová adresa organizátora: gdpr@zpmvcr.cz.

24.    Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na stránce https://www.zdravijakovasen.cz/node/511 a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle organizátora. Pro informace, reklamace a otázky lze kontaktovat zajišťovatele na e-mailové adrese: info@copu.cz

25.    Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Organizátorovi, nikoliv Facebooku. 

26.    Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy v plné pravomoci organizátora. 

27.    Soutěž je jednorázová.

V Praze dne 16. února 2021

Aktuálně

hubnoucí polévka Hubnutí Jarní vášeň pro zdravé tělo

Super dietní zeleninová polévka podporující hubnutí

Najde se dost lidí, kteří si stěžují, jak je náročné držet se pravidel zdravého životního stylu. Jedním z argumentů je, že jim to zabírá příliš velké množství času. Omyl. Příprava zdravého jídla nevyžaduje nákup potravin v úzce specializovaných obchodech a přípravou jídla určitě nestrávíte víc času, než je obvyklé. Recept na dietní polévku to potvrzuje.