Přejít k hlavnímu obsahu
zdravotne_pojisteny 1
6. 11. 2018

Zdravotně pojištěný musí být každý. Ale kdo a jak platí zdravotní pojištění v roce 2018?

Veřejné zdravotní pojištění se týká všech osob s trvalým pobytem v České republice.

U většiny z nás vzniká dnem narození a zaniká úmrtím. Každý však jednou odroste z dětských let, kdy za něj zdravotní pojištění hradí automaticky stát, a musí se přihlásit ke zdravotnímu pojištění. Protože nezaplacení zdravotního pojištění již mnohé přivedlo až do exekuce, přinášíme základní přehled, za koho platí zdravotní pojištění stát a kdo je odpovědný za jeho úhradu v ostatních případech.

Za mnoho lidí platí stát

Okruh lidí, za které hradí zdravotní pojištění stát, je velmi široký. Jedná se především o:

 • nezaopatřené děti, tedy i studenty středních a vysokých škol do 26 let věku,
 • důchodce,
 • ženy na mateřské, ale také osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství,
 • příjemce rodičovského příspěvku,
 • uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce,
 • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované,
 • osoby se středně těžkou až úplnou závislostí (stupeň II až IV), které jsou závislé na péči jiné osoby, a osoby pečující o tyto osoby, dále osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),
 • osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, jestliže již nepobírají peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek.

Stát však platí zdravotní pojištění například i manželům (manželkám) či registrovaným partnerům (partnerkám) státních zaměstnanců, pokud je následují do místa jejich výkonu práce (služby) v zahraničí, osobám ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby a osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, stejně jako mladistvým umístěným ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.

Detailní přehled všech osob spadajících do této kategorie včetně podrobných podmínek najdete na www.zpmvcr.cz/pojistenci/otazky-a-odpovedi.

Zaměstnanci hradí pouze část – 4,5 % z hrubé mzdy

Pokud jste zaměstnáni, odvádíte na zdravotní pojištění 4,5 % ze své hrubé mzdy, 9 % za vás platí zaměstnavatel. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění je přitom zodpovědný zaměstnavatel.

Osoby samostatně výdělečně činné zaplatí minimálně 2 024 Kč měsíčně

Jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) odvádíte v současné době za kalendářní rok na zdravotní pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. Ať už však máte příjmy, resp. zisk jako OSVČ jakýkoliv, musíte ročně zaplatit na zdravotní pojištění nejméně 24 283 Kč. Tato částka vychází z minimálního vyměřovacího základu, který byl stanoven na 14 989,50 Kč měsíčně. Měsíční minimální záloha na zdravotní pojištění činí 2 024 Kč.

Nemáte žádné zdanitelné příjmy ani za vás neplatí pojištění stát? Pak zaplatíte 1 647 Kč měsíčně

Pokud nemáte příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti ani za vás neplatí pojistné stát, a to po celý kalendářní měsíc, jste povinni platit si zdravotní pojištění sami.

Do kategorie osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) spadají především:

 • ženy v domácnosti, která nepečují celodenně osobně a řádně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let,
 • studenti, kteří studují na některých jazykových školách a na většině škol v cizině, tj. na školách, která nebyly Ministerstvem školství ČR označeny jako soustavná příprava na budoucí povolání, dále případně studenti starší 26 let kromě doktorandů,
 • studenti, kteří po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačnou podnikat,
 • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce,
 • lidé, kteří mají pouze příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu nebo tzv. ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů (např. příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí apod.),
 • lidé, jejichž příjem z dohody o provedení práce nedosáhne 10 000 Kč měsíčně, u dohody o pracovní činnosti pak výše 2 500 Kč za kalendářní měsíc.

Pojistné se opět počítá jako 13,5 %, a to z aktuální minimální mzdy, která po zvýšení od 1. ledna 2018 činí 12 200 Kč. Jako OBZP jste tedy povinni platit si na zdravotní pojištění 1 647 Kč měsíčně.