Přejít k hlavnímu obsahu
Anti Kell hemolytická žloutenka novorozenců
6. 7. 2023
Pohled lékaře Od početí do tří let

Anti Kell hemolytická žloutenka novorozenců

Mezi poměrně časté obavy těhotných maminek patří i to, zdali po porodu miminko nebude trpět poporodní žloutenkou. V naprosté většině případů jde o léčitelnou komplikaci, která po několika dnech ustoupí.

Mezi méně časté příčiny této nemoci patří nekompatibilita (neshodnost) matčiny a plodové krve podle kritéria, kterému říkáme Kellův antigen. Již dávno neplatí, že krev lze třídit do jednotlivých krevních skupin pouze podle ABO systému. Zejména u žen v těhotenství je důležité vzít v potaz i další krevní charakteristiky, tedy dělení podle jiných vlastností červených krvinek. Známé je dělení podle Rh faktoru, pojmenovaném podle opičího druhu Makakus Rhesus, na kterém byla neshoda krevních skupin pozorována. Matky dítěte s pozitivním Rh faktorem, které ale samy mají negativní Rh faktor, musí být v těhotenství imunizovány a chráněny, aby nedocházelo k obranným reakcím těla a poškození plodu. 

Méně známým imunologickým kritériem krve, které ovlivňuje následnou reakci plodu a jeho kompatibilitu s matčiným krevním oběhem, je Kellův antigen, v oficiální literatuře označovaný i jako anti-Kell. Nekompatibilita podle anti-Kell antigenu je druhou nejčastější příčinou vážných novorozeneckých žloutenek v poporodním období. 

Příčina novorozenecké anti-Kell žloutenky

Protilátky z matčiny krve, která se předtím v minulosti zcitlivěla na Kell-antigen například při opakovaných krevních transfuzích nebo při krvácení matky i plodu v těhotenství, pronikají přes placentární bariéru. Po průniku do krve Kell pozitivního plodu vyvolají protilátky celou řadu komplikací. V počátcích krvetvorby je vážně ohrožen samotný vývoj plodu, rozvoj krevních řad. V pozdějších stadiích těhotenství se může vyskytnout i hemolýza, laicky rozklad krve u plodu. Pokud se nemoc rozvine do 20. týdne těhotenství, může mít vážné následky. 

Samotná podstata nemoci je v poškození zdraví plodu protilátkami z mateřského organismu a reakci protilátek na Kell pozitivní krvinky plodu. To vede k dalším následkům, například rapidnímu zvýšení bilirubinu v malém organismu a následnému poškození mozkových a nervových funkcí, poruchám jiných krevních řad a anémii nejen v porodním období, ale i v následných měsících po porodu. 

Diagnostika a léčba nemoci

U matky i otce lze krevními testy prokázat přítomnost anti-Kell antigenu různými laboratorními vyšetřeními. Na riziko možné hemolytické anémie plodu upozorní i anamnéza matky rodičky, předchozí těhotenství a komplikace v něm, úrazy, transfuze krve. U plodu lze pak diagnostikovat možné riziko také různými metodami: DNA sekvenací krve těhotné matky i s využitím PCR metody. Další, ale již do jisté míry rizikovější možností je aminocentéza plodu a následné vyšetření krve plodu. Další neinvazivní metodou je měření střední rychlosti proudění v jedné z mozkových tepen. Vypočtením průměru vícero výsledků měření se získává poměrně citlivý ukazatel anémie plodu, který je ale měřitelný ultrazvukem, tedy pro dítě zcela neinvazivní. 

Léčba novorozenecké hemolytické anémie souvisí se zachycením možného rizika. Pokud provedené testy u matky ukazují agresivní protilátky, lékaři volí použití intravenózní terapie imunoglobuliny. Ve druhém trimestru těhotenství je již možné použít velmi účinnou terapii nitroděložní transfuze. Toto lze provést nitrožilně zhruba do 35. týdne těhotenství. 

Po 35. týdnu naopak panuje přesvědčení, že riziko nitroděložní plodové transfuze plodu převyšuje nad přínosy a čeká se na léčení bezprostředně po porodu. 

Poporodní péče o hemolytického novorozence probíhá na základě přesně provedených krevních testů plodu z pupečníkové krve. Zjišťuje se nejen stav železa a bilirubinu, ale i krevní parametry bílé a červené krevní řady. Léčba po porodu využívá především fototerapii, kdy novorozenec pobývá v inkubátoru se zářením přesných vlnových délek. K tomu se pochopitelně podle volby lékaře přidávají i další terapie, například podání protilátek, případně transfuze krve plodu. Tato rozhodnutí jsou však činěna výhradně na základě přesného imunologického testování novorozenecké krve. 

Nemoc má obecně dobrou prognózu a je rychle zvládnutelná, pokud je diagnostikována včas nebo je na ni na základě anamnézy již předem pamatováno. 

Panují ještě diskuze o tom, zdali je výhodné podávat mladým dívkám preventivně pozitivní Kell protilátky na principu desenzibilizace krve, ale protože nyní máme vynikající laboratorní metody detekce přímo u rodiček, metody prevence nejsou zatím shledány dostatečně efektivními

Porodnictví a neonatologická péče v České republice patří k nejrozvinutějším v celé Evropě. Nemusíte se proto obávat, že by některá z komplikací hrozící vašemu miminku nastala. Raději si vychutnejte krásné a neopakovatelné období těhotenství. 

Gianna Conti

Aktuálně