Přejít k hlavnímu obsahu
Zdravotní pojištění a studenti
Na zdraví se musí chytře

Zdravotní gramotnost - Zdravotní pojištění a studenti

Maturita nebo státnice je životní přelom. Dokonce i z pohledu placení zdravotního pojištění. Ale co když student u maturity propadne? A co když chce pokračovat ve studiu na jiné škole? A co prázdniny?

Oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně musí splnit každý pojištěnec, za kterého hradí nebo má hradit pojistné stát, a to do 8 dnů od vzniku nebo zániku této povinnosti státu. Podle zákona stát hradí pojistné za studenty, kteří jsou mladší 26 let a soustavně se připravují na budoucí povolání. Ale kdy přesně zaniká povinnost státu hradit za studenta pojistné?

Pojďme se podívat na nejrůznější situace, ve kterých se může student na konci studia ocitnout, z pohledu placení zdravotního pojištění.

Student úspěšně odmaturoval na konci školního roku

Gratulujeme a stát platí za studenta pojistné do 30. 6. Stát zaplatí pojistné i za měsíce prázdnin, ale jen pokud:

 • student nebude vykonávat po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost 
 • nebude pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci

Jestliže byl váš maturant přijat na vysokou školu, bude za něj stát platit pojistné i v období prázdnin i v případě, že bude výdělečně činný nebo bude příjemcem podpory v nezaměstnanosti.

Student u maturity neuspěl

Škoda, ale s opravnou zkouškou tuhle zatáčku vyberete. Stát za studenta pojistné platí také do 30. 6. i v období prázdnin, a to za stejných podmínek, jako u úspěšného maturanta. Jakmile zvládne opravnou zkoušku, bude záležet na tom, jestli bude nebo nebude pokračovat (bez přerušení) v dalším studiu. 

 • Pokud ano, pojistné mu po dobu studia bude opět hradit stát. 
 • Pokud ne, musí student řešit, kdo bude jeho plátcem pojistného od měsíce září. 
  • Zaměstnavatel jako svému zaměstnanci
  • On sám jako osoba samostatně výdělečná (OSVČ)
  • Úřad práce po přihlášení se mezi uchazeče o práci
  • Opět on sám jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Student se hlásí do jednoletého pomaturitního jazykového kurzu

Má-li pojistné hradit stát, musí být splněna podmínka, že student úspěšně složil maturitní zkoušku ve stejném kalendářním roce, kdy zahajuje studium na jazykové škole. Další podmínkou je, že musí jít o studium jednoletého kurzu cizích jazyků s denní výukou na akreditované jazykové škole, uvedené v registru MŠMT.

Student úspěšně složil státnice na vysoké škole

Vaše ratolest má vysokou školu úspěšně za sebou, včetně všech státních závěrečných zkoušek. Stát studentovi zaplatí pojistné ještě v tom měsíci, kdy studium ukončil a pak i další kalendářní měsíc, pokud už nebude někde pracovat nebo nebude příjemcem podpory v nezaměstnanosti.

Student dovršil věku 26 let nebo skončil se studiem

V takovém případě ztrácí status nezaopatřeného studenta a stát za něj přestává hradit pojistné. Student má povinnost do osmi dnů oznámit zdravotní pojišťovně, kdo bude nadále plátcem jeho pojistného neboli do které z následujících kategorií spadá:

 • Bude-li registrován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání nebo po státnicích přejde na doktorské studium a plátcem pojistného bude i nadále stát.
 • Jestliže se nechá zaměstnat, o pojistné se bude starat zaměstnavatel. Oznamovací povinnost přechází na zaměstnavatele.
 • Začne-li podnikat, platí pojistné sám jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).
 • Pokud nezahájí výdělečnou činnost ani není doktorandem či uchazečem o zaměstnání, platí pojistné sám jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Autor: David Holub ZP MV ČR

Aktuálně