Přejít k hlavnímu obsahu
MIndwell
Duševní zdraví Mindwell - péče o duševní zdraví

Jaké jsou typy terapií? V čem může KBT pomoci?

Svět psychoterapie se může zdát rozsáhlý a zpočátku nepřehledný. Vzhledem k tomu, že je k dispozici tolik druhů psychoterapie, možná si nejste jistí, kterým směrem se vydat.

Každý člověk je jedinečný, a proto neexistuje jedna univerzální metoda, která by vyhovovala všem. Klíčové je porozumět různým psychoterapeutickým metodám a přístupům. Díky tomu si dokážete lépe odpovědět na otázku, jaká forma psychoterapie u vás může fungovat nejlépe.

DEFINICE PSYCHOTERAPIE

Ještě předtím, než se dostaneme k jednotlivým druhům, pojďme si vysvětlit význam samotné psychoterapie. Dle Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) se psychoterapie definuje jako komplexní, vědomá a plánovaná léčba psychosociálních, psychosomatických a behaviorálních poruch či stavů utrpení pomocí psychoterapeutických vědeckých metod, a to interakcí mezi jednou či více léčenými osobami a jedním nebo více psychoterapeuty s cílem snížit záporný postoj ke změně a umožnit zrání, rozvoj a zdraví léčené osoby. To vyžaduje obecný i specifický výcvik a vzdělání.

Mezi základní psychoterapeutické směry patří:

 • hlubinná psychoterapie
 • kognitivně-behaviorální terapie
 • dialektická behaviorální terapie
 • humanistická psychoterapie

HLUBINNÁ PSYCHOTERAPIE

Patří mezi tradiční směr, vychází z hlubinné psychologie, která pracuje s nevědomím a vlivem minulosti na člověka.

V současné době tento termín popisuje řadu přístupů:

 • psychoanalýza
 • psychoanalytická psychoterapie
 • dynamická či psychodynamická psychoterapie

Základním předpokladem hlubinné psychoterapie je uznání faktu, že psychický život a psychické obsahy, lidské motivace, reakce a v konečném důsledku i vztahy všech lidí nejsou ovlivňovány pouze vědomou částí osobnosti, nýbrž také oblastmi psychického ústrojí částečně či zcela nevědomými. Tyto pochody – tedy schopnost cítit, vnímat, rozhodovat se, pracovat, milovat či volně přemýšlet jsou ovlivňovány nevědomou částí osobnosti.

Cílem hloubkové psychoterapie není pouze zlepšení symptomů, ale i odhalování a řešení kořenů osobnosti a problémů člověka. Nezaměřuje se na konkrétní problém nebo záležitost, ale snaží se řešit celou škálu vědomých i nevědomých emocí jedince. Bývá obvykle zdlouhavá a poměrně nákladná.

Hlubinná psychoterapie je vhodná pro jedince, kteří řeší:

 • hluboce zakořeněná traumata nebo problémy, kterým plně nerozumí
 • úzkosti, deprese
 • problémy ve vztazích, sexuální problémy

HUMANISTICKÁ PSYCHOTERAPIE

Jedná se o terapii zaměřenou na klienta, případně rogersovská terapie podle svého zakladatele C. R. Rogerse. Humanisté se zaměřují na individuální povahu člověka a nepředpokládají, že skupiny lidí s podobnými charakteristikami mají stejné problémy. Jejich terapie je nedirektivní – terapeut klienta vlídně podporuje, nechává mu mnoho prostoru, zajímá se o situaci „tady a teď“ a nepátrá po minulosti. 

Patří sem tyto přístupy:

 • tvarový přístup (Gestalt)
 • personcentrický (PCA) přístup
 • experienciální a existenciální přístup
 • preterapie a logoterapie

Terapeut klienta nehodnotí. Je empatický – vžívá se do prožívání klienta a často také shrnuje, co slyšel, a táže se klienta, jestli tomu dobře rozumí. Humanistická psychoterapie je (tak jako psychoanalýza) vhodná pro spíše povídavé klienty.

Humanistická psychoterapie je vhodná pro ty, kdo řeší:

 • problémy se závislostí
 • úzkosti, deprese
 • poruchy osobnosti

DIALEKTICKÁ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

DBT je typem psychoterapie, která vychází z kognitivně-behaviorální terapie, ale je speciálně upravena pro lidi, kteří mají potíže se zvládáním a regulací svých emocí.

„Dialektický“ znamená snažit se pochopit, jak je možné, že dvě věci, které se zdají být protikladné, mohou být obě pravdivé. Například přijetí sebe sama a změna svého chování se mohou zdát protichůdné. DBT však učí, že je možné dosáhnout obou těchto cílů společně.

Dialektická behaviorální terapie je vhodná pro řešení těchto potíží:

 • hraniční porucha osobnosti (BPD)
 • sebepoškozování a sebevražedné chování
 • posttraumatická stresová porucha (PTSD)
 • poruchy způsobené užíváním návykových látek
 • deprese

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je forma psychoterapie, která pomáhá lidem naučit se identifikovat a změnit negativní myšlenkové vzorce, které mají špatný vliv na jejich chování a emoce. KBT terapie kombinuje kognitivní terapii s behaviorální terapií tím, že identifikuje maladaptivní vzorce myšlení, emočních reakcí nebo chování a nahrazuje je těmi zdravějšími a prospěšnějšími. Zaměřuje se na změnu automatických negativních myšlenek, které mohou přispívat k duševním potížím a zhoršovat je.

KBT byla prokázána v mnoha výzkumech jako jedna z nejefektivnějších psychoterapeutických metod používaných při léčbě psychických potíží, jako jsou úzkost a deprese, a bývá nazývána zlatým standardem psychoterapie. KBT terapeut učí klienty různým technikám, které si postupně osvojí a poté mohou využívat v každodenním životě, a to i po ukončení terapie.

Psychoterapeutická práce touto metodou je obvykle relativně krátká a strukturovaná. Díky tomu lze KBT provozovat i v digitální podobě složené z jednotlivých částí, tzv. modulů, s tím, že její účinnost zůstane zachována. KBT techniky jsou zaměřeny na cíl a věnují se řešení současných problémů. Součástí této terapie je aktivní spolupráce s psychoterapeutem a plnění dohodnutých úkolů.

Kognitivně-behaviorální terapie je vhodná pro řešení:

 • úzkosti, úzkostné poruchy a fobie
 • deprese
 • stresu
 • problémů se závislostí
 • poruchy příjmu potravy
   

MINDWELL – SYSTEMATICKÁ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Mindwell je digitální terapeutická platforma, která pomáhá řešit nejčastější psychické potíže. Její programy vycházejí z ověřených principů kognitivně-behaviorální terapie. Hlavním autorem programů je přední český psychiatr a psychoterapeut prof. MUDr. Jan Praško Pavlov, CSc., spoluautorkou a odbornou garantkou je PhDr. Marie Ocisková, Ph.D. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR přispívá na jeden ze dvou terapeutických programů Mindwell – DEPRESE nebo ÚZKOST.

Každý z programů obsahuje 12 modulů, jejichž součástí je edukace, díky které dokážete lépe pochopit své emoce a myšlenky, dále se naučíte, jak své problémy řešit, a to pomocí interaktivních nástrojů a různých praktických cvičení a videoukázek. Modul si můžete rozdělit na části, postupně vyplňovat i během několika dní a zároveň se k němu vracet i po ukončení celého programu.


Autor: Mindwell

Aktuálně